Allmänna villkor

Bakgrund och tillämpning

1.1 Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller när du i din yrkesroll ("Yrkesanvändare") eller som enskild konsument ("Konsument") registrerar användarkonto och beställer skolmaterial, rapporter eller andra produkter, utnyttjar övriga funktioner och support eller tar del av innehåll ("Användning") på Svenskt Näringslivs webbshop Eduna ("Webbshopen").

1.2 Webbshopen ägs och drivs av Svenskt Näringsliv Service AB, organisationsnummer 556169-4554, 114 82 Stockholm, Sverige ("Svenskt Näringsliv").

1.3 Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dessa Allmänna villkor innan din Användning. Svenskt Näringsliv kan komma att uppdatera de Allmänna villkoren från tid till annan genom att publicera de uppdaterade Allmänna villkoren på Webbshopen. Vi kommer att meddela dig minst 10 dagar innan väsentliga förändringar träder ikraft och om du inte inom denna tid motsätter dig förändringen ska du anses ha godkänt förändringen. Svenskt Näringsliv äger rätt att utan föregående meddelande till eller godkännande från dig överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part men kommer i så fall informera dig om detta så snart det har skett.

1.4 För att registrera användarkonto och beställa produkter från Webbshopen måste du vara minst 16 år.

Användarkonto och Kunduppgifter m.m.

2.1 För att beställa Material (se definition nedan) uppmanas du att skapa ett användarkonto med användarnamn och lösenord ("Användarkonto"). I samband med att du skapar Användarkonto ombeds du lämna vissa uppgifter om dig själv, exempelvis e-postadress, namn, adress och telefonnummer samt, för dig som Yrkesanvändare, uppgifter om din yrkesroll och arbetsgivare.

2.2 Du ansvarar själv för att de uppgifter som du lämnar, i samband med ditt skapande av Användarkonto, en enskild beställning och din Användning i övrigt, är fullständiga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Svenskt Näringsliv har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter.

2.3 Du är även ansvarig för att användarnamn och lösenord ska vara hemliga och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Svenskt Näringsliv om detta.

Beställning av Material

3.1 På Webbshopen kan skolmaterial, rapporter och andra produkter ("Material") beställas antingen genom nedladdning till en digital enhet ("Digitalt Material") eller som tryckt format för levereras till den postadress du registrerat i ditt Användarkonto eller uppger för en enskild beställning ("Fysiskt Material").

3.2 Digitalt Material beställs genom att du väljer vilket Digitalt Material du önskar ta del av och går vidare till Varukorgen för att genomföra nedladdningen. Avtal avseende tillhandahållande av det Digitala Materialet ingås när du påbörjar nedladdningen.

3.3 Fysiskt Material beställs enligt följande: (i) Efter att du på Webbshopen valt vilket Fysiskt Material du vill beställa blir du hänvisad till Varukorgen. Genom att slutföra din beställning i Varukorgen läggs din order till Svenskt Näringsliv. (ii) När ordern mottagits skickar Svenskt Näringsliv ut en bekräftelse till dig per e-post om att din order har tagits emot och är under behandling. (iii) Om Svenskt Näringsliv godkänner din beställning får du ett ordergodkännande per e-post. Först när ett sådant ordergodkännande skickats till dig har ett köpeavtal om leverans av Fysiskt Material ingåtts mellan dig och Svenskt Näringsliv. Om Svenskt Näringsliv inte godkänner din order, t.ex. på grund av att beställt Material är slut i lager eller har utgått ur sortimentet, informeras du istället om detta per e-post.

3.4 Svenskt Näringsliv förbehåller sig rätten att neka beställningar oavsett skäl.

Priser och Leverans

4.1 Allt Digitalt Material som beställs från Webbshopen levereras kostnadsfritt genom nedladdning. Fysiskt Material levereras konstandsfritt till angiven postadress inom Sverige.

4.2 Internetavgifter och andra avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid Användning av Webbshopen ansvarar du själv för.

4.3 Svenskt Näringsliv använder sig av underleverantörer och samarbetspartners vid orderhantering och leverans av Fysiskt Material. Om inte annat särskilt angivits sker leverans normalt inom tio (10) arbetsdagar från det att du mottagit vårt ordergodkännande. Uppgifter om leveranstider är endast uppskattningar och Svenskt Näringsliv ansvarar inte för att leverans sker inom viss tid.

4.4 Svenskt Näringsliv förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av Svenskt Näringslivs åtaganden enligt dessa Allmänna villkor.

4.5 För att kunna skapa Användarkonto, beställa Material och för din Användning i övrigt krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

Konsumenträttigheter

5.1 Som Konsument har du 14 dagars ångerrätt. I förhållande till Digital Material, då leverans sker digitalt (genom nedladdning till din enhet), godkänner du dock att ångerrätten inte gäller. I förhållande till Fysiskt Material innebär ångerrätten att du har rätt att frånträda köpeavtalet genom att meddela Svenskt Näringsliv detta senast 14 dagar från det att det Fysiska Materialet tagits emot av dig.

5.2 Om du väljer att utnyttja ångerrätten avseende Fysiskt Material behöver du inte göra en retur. Om du ändå väljer att skicka tillbaka Fysiskt Material kommer du att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet. Du kan, men behöver inte, använda ångerblanketten som framtagits av Konsumentverket, vilken finns tillgänglig på deras webbplats.

5.3 Dessa Allmänna villkor, inbegripet punkten 7, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag. Om du har frågor kring dina rättigheter som Konsument eller vill göra de gällande är du välkommen att kontakta vår support enligt punkten 9 i dessa Allmänna villkor.

Uppsägning och avstängning

6.1 Ditt Användarkonto på Webbshopen kan med omedelbar verkan närsomhelst sägas upp av dig eller av Svenskt Näringsliv muntligen eller skriftligen (t.ex. via e-post eller via inställningarna på ditt Användarkonto). Se punkten 9 för kontaktuppgifter till Svenskt Näringslivs support. Uppsägning enligt denna punkt 6.1 påverkar inte beställningar som gjorts dessförinnan.

6.2 Svenskt Näringsliv har även rätt att temporärt eller permanent säga upp ditt Användarkonto eller begränsa din tillgång till och Användning av Webbshopen (i) vid befarad eller faktisk säkerhetsincident eller tekniskt problem eller (ii) om du bryter mot dessa Allmänna villkor, mot lag, förordning, eller om du på annat sätt missbrukar Webbshopen eller av Svenskt Näringsliv tillhandahållna funktioner.

Ansvarsbegränsning, inklusive force majeure

7.1 Svenskt Näringsliv har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå vid Användningen av Webbshopen, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Svenskt Näringslivs sida eller annars följer av tvingande lag.

7.2 För det fall Webbhopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Svensk Näringsliv har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

Personuppgiftsbehandling

8.1 Vid din Användning av Webbshopen, t.ex. vid registrering av Användarkonto, beställning av Material eller kontakt med kundsupport, kan personuppgifter om dig som Yrkesanvändare eller Konsument komma att behandlas av Svenskt Näringsliv. De personuppgifter som behandlas är exempelvis de som beskrivs i punkten 2.1. Alla sådana personuppgifter som Svenskt Näringsliv behandlar sker i enlighet med Svenskt Näringslivs personuppgiftspolicy och cookie-policy samt i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Reklamation och support

9.1 Om levererat Material är behäftat med tryckfel eller med annat fel, är du hänvisad till att göra en ny beställning men du är införstådd med att det då kan vara slut i lager eller utgått ur sortimentet. Du har inte rätt till ersättning för eventuella täckningsköp eller för bortskaffningskostnader eller andra hanteringskostnader.

9.2 För generella frågor rörande Användningen av Webbshopen eller det Material som tillhandahålls av Svenskt Näringsliv, vänligen kontakta oss på info@eduna.se, 08-553 430 00 eller Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm (referens skolmaterial).

Immateriella rättigheter

10.1 Samtliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, hänförliga till Webbshopen, t.ex. Material, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, programvara (källkod och objektkod) innehas av Svenskt Näringsliv (eller dess licensgivare) och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Svenskt Näringsliv.

10.2 Du har rätt att skriva ut Digitalt Material samt att spara och överföra Digitalt Material i oförändrat format till andra personer och digitala enheter, såvida inte annat anges i förhållande till enskilt Material (särskilda bestämmelser kan till exempel gälla för ljudböcker).

Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Svensk materiell rätt äger tillämpning på dessa Allmänna villkor.

11.2 Tvister i anledning av detta avtal avgörs genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas.

11.3 Om du är Konsument ska, istället för vad som anges i punkten 11.2, tvister avgöras i svensk allmän domstol men du har rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden ("ARN") förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

11.4 EU-kommissionen ställer även en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med beställningar på internet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

*****

Dessa Allmänna villkor uppdaterades senast 23 november 2017