Handeln formar kartan

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Ljudbok

Handeln formar kartan ger en översikt över handelns utveckling ur ett historiskt och geografiskt perspektiv. Handeln har också lagt grunden till skriftspråk,kartor och relationer mellan länder.
Länder som har en handelsrelation är beroende av varandra och är därför inte lika benägna att hamna i konflikt. Det här materialet tar upp historiken och drivkrafterna bakom handel, samt visar på geografins roll när det gäller handelsmönster och samhällsutveckling. 

Kopplingar till kursplaner:

I Geografi 1 ska elever lära sig om globaliseringens drivkrafter och konsekvenser, avseende ekonomiska verksamheter, lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Uppmuntra eleverna att reflektera kring den globaliseringsprocess som har skett över tid. Den moderna globalisering som började i slutet av 1900-talet och fortsätter ännu idag går ut på att handel och företagsamhet sprider sig från väst till öst. Men har det alltid gått i samma riktning?

Förutom geografi kan materialet användas som komplement till undervisning i dessa ämnen:

Entreprenörskap - till denna kurs kan materialet fungera till en introduktion till hur en entreprenör tänker, och vilka hänsynstagande tar hen bör ta vid exempelvis en nyetablering.

Samhällskunskap- här kan materialet vara användbart vid arbete med demografi och miljö men även samhällsekonomi.

Historia, kursen Hi 2 kan läggas upp tematiskt och då kan handel vara ett tema. 

Dela: